Gphone Hà Nội

STT Số Sim GPhone Mạng Giá bán Tính năng Cam kết cước

Tư Vấn GPhone Hà Nội

O243 352 9999 - O94 2277 666 - 0942 277 666

ZALO: 0942 277 666

2 024 3998 3338 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
3 024 3993 9969 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
4 024 3998 6698 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
5 024 3998 8838 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
6 024 3998 2829 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
7 024 3998 2838 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
8 024 3995 9668 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
9 024 3998 3989 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
11 024 3997 5886 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
12 024 3991 8368 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
13 024 3997 1686 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
14 024 3992 1686 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
15 024 8589 1686 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
16 024 8585 5669 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
17 0243 9919 886 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
18 024 3913 6669 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
19 0243 918 3899 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
20 0243 918 5689 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
21 024 3991 5991 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
22 024 3991 7991 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
23 024 3991 8991 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
24 024 3992 7992 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
25 024 3999 1858 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
26 024 3991 3839 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
27 024 3996 5368 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
28 024 3995 9368 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
29 024 3992 5368 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
30 024 3999 5958 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
31 02485 886 369 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
32 02485 886 989 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
33 024 8585 5589 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
34 024 3996 1102 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
35 0243 991 1929 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
36 0243 991 1990 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
37 0243 991 1992 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
38 0243 991 1995 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
39 0243 991 1996 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
41 024 3917 1900 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
42 024 3991 1900 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
43 024 3995 1900 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
44 024 3996 1900 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
45 024 3997 1900 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
46 024 3991 1800 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
47 024 3992 1800 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
48 024 3996 1800 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
49 024 3997 1800 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
50 024 3998 1800 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
51 0243 9999 190 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
52 0243 9999 192 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
53 0243 9999 193 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
54 0243 9999 194 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
55 0243 9999 225 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
56 0243 9999 233 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
57 0243 9999 226 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
58 0243 9999 238 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
59 0243 9999 239 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
60 0243 9999 665 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
61 0243 9999 822 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
62 0243 9999 335 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
63 0243 9999 356 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
64 0243 9999 358 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
65 0243 9999 359 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
66 0243 9999 256 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
67 0243 9999 257 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
68 0243 9999 258 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
69 024 3995 1369 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
70 024 3995 4995 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
71 024 3996 3997 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
72 024 3997 3998 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
73 02439 123 989 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
74 02485 883 889 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
75 02485 885 889 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
76 024 8586 1166 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
77 0243 915 8998 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
78 02439 168 968 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
79 024 8588 9229 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
80 024 3997 3993 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
81 024 3998 2992 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
82 024 3997 9292 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
83 024 3990 3663 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
84 024 3992 3663 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
85 024 3990 6336 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
86 024 3992 7997 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
87 024 8588 7997 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
88 024 3990 0990 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
89 024 3996 3336 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
90 02485 883 993 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
91 024 3996 2996 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
92 024 3997 9191 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
93 024 3993 6993 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
94 024 3997 9889 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
95 024 3996 8228 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
96 024 3992 9559 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
97 024 3998 3883 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
98 024 399 01368 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
99 0243 913 8338 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
100 024 3993 9779 GPhone 2.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
101 024 8585 2992 GPhone 2.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
102 024 8585 2882 GPhone 2.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
103 024 8585 9779 GPhone 2.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
104 02439 198 199 GPhone 2.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
105 024 8585 6556 GPhone 2.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
106 0243 360 8668 GPhone 3.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
107 0243 912 6886 GPhone 3.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
108 02439 013 999 GPhone 4.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
109 0243 995 6688 GPhone 6.000.000 đ Sim lắp di động CK 300K x 8 tháng
110 02485 888 444 GPhone 8.000.000 đ Sim lắp di động CK 400K x 2 tháng
111 0243 91 45678 GPhone 12.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
112 02439 197 197 GPhone 12.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
113 0243 912 6789 GPhone 12.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
114 0243 918 6789 GPhone 12.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết

DANH SÁCH SỐ CÓ DÂY VNPT HÀ NỘI

O243 352 9999 - O94 2277 666 - 0942 277 666

ZALO: 0942 277 666

1 02438 236 999 ĐTCĐ 4.000.000 đ Số cố định có dây CK 200K tháng x 10 tháng
2 02433 123 888 ĐTCĐ 4.000.000 đ Số cố định có dây CK 200K tháng x 12 tháng
4 0243 8332 999 ĐTCĐ 4.000.000 đ Số cố định có dây CK 200K tháng x 12 tháng
5 0243 3916 999 ĐTCĐ 4.000.000 đ Số cố định có dây CK 200K tháng x 12 tháng
6 02439 303 888 ĐTCĐ 4.000.000 đ Số cố định có dây CK 200K tháng x 12 tháng
7 02437 338 999 ĐTCĐ 4.000.000 đ Số cố định có dây CK 200K tháng x 12 tháng
8 02438 311 666 ĐTCĐ 4.000.000 đ Số cố định có dây CK 200K tháng x 12 tháng
9 02433 281 888 ĐTCĐ 4.000.000 đ Số cố định có dây CK 200K tháng x 12 tháng
10 02437 833 888 ĐTCĐ 4.000.000 đ Số cố định có dây CK 200K tháng x 12 tháng
11 02435 823 999 ĐTCĐ 4.000.000 đ Số cố định có dây CK 200K tháng x 12 tháng
12 0243 518 2222 ĐTCĐ 6.000.000 đ Số cố định có dây CK 400K tháng x 12 tháng
13 0243 930 3333 ĐTCĐ 6.000.000 đ Số cố định có dây CK 400K tháng x 12 tháng
14 0243 576 5555 ĐTCĐ 6.000.000 đ Số cố định có dây CK 400K tháng x 12 tháng
15 0243 747 3333 ĐTCĐ 6.000.000 đ Số cố định có dây CK 400K tháng x 12 tháng
16 0243 526 6789 ĐTCĐ 6.000.000 đ Số cố định có dây CK 400K tháng x 12 tháng
17 02438 586 586 ĐTCĐ 6.000.000 đ Số cố định có dây CK 400K tháng x 12 tháng
18 0243 972 6789 ĐTCĐ 6.000.000 đ Số cố định có dây CK 400K tháng x 12 tháng
19 02432 959 959 ĐTCĐ 6.000.000 đ Số cố định có dây CK 400K tháng x 12 tháng
20 024 3321 3333 ĐTCĐ 6.000.000 đ Số cố định có dây CK 400K tháng x 12 tháng
21 024 3352 3333 ĐTCĐ 6.000.000 đ Số cố định có dây CK 400K tháng x 12 tháng
22 02435 522 522 ĐTCĐ 6.000.000 đ Số cố định có dây CK 400K tháng x 12 tháng
23 02437 656 656 ĐTCĐ 6.000.000 đ Số cố định có dây CK 400K tháng x 12 tháng
24 02439 606 606 ĐTCĐ 6.000.000 đ Số cố định có dây CK 400K tháng x 12 tháng
25 02432 383 383 ĐTCĐ 8.000.000 đ Số cố định có dây CK 400K tháng x 2 tháng
26 0243 396 6868 ĐTCĐ 8.000.000 đ Số cố định có dây CK 300K tháng x 2 tháng
27 0243 352 9999 ĐTCĐ 39.000.000 đ Số cố định có dây Không cam kết

Cập Nhật Số Gphone Vnpt Hà Nội Mới Nhất Tháng 04/2016

Sim Gphone vnpt với nhiều ưu điểm như: là đầu số cố định 043 nhưng lại di chuyển được trên toàn quốc, cước thuê bao rẻ nhất hiện nay

Danh Sách Bảng Số Gphone Vnpt Hà Nội Tháng 02/2016 Mới Nhất

Mời khách hàng tham khảo bảng số Gphone Vnpt tháng 02/2016 ( HDG là địa chỉ cập nhật nhiều số gphone đời đầu nhất – dịch vụ uy tín nhất hiện nay)

Danh Sách Bảng Số Gphone Vnpt Hà Nội Tháng 12-2015 Mới Nhất

Mời khách hàng tham khảo bảng số Gphone Vnpt tháng 12/2015 ( HDG là địa chỉ cập nhật nhiều số gphone đời đầu nhất – dịch vụ uy tín nhất hiện nay)

Cập Nhật Bảng Số Gphone Vnpt Hà Nội Tháng 11/2015

Mời khách hàng tham khảo bảng số Gphone Vnpt tháng 11/2015 ( HDG là địa chỉ cập nhật nhiều số gphone đời đầu nhất – dịch vụ uy tín nhất hiện nay)

Sim Gphone Vnpt Hà Nội 043 Đi Toàn Quốc Cập Nhật Tháng 10/2015

Mời khách hàng tham khảo bảng số Gphone Vnpt tháng 10/2015 ( HDG là địa chỉ cập nhật nhiều số gphone đời đầu nhất – dịch vụ uy tín nhất hiện nay)

Sô Gphone Vnpt Hà Nội 043 Đi Toàn Quốc Cập Nhật Tháng 08/2015

Mời khách hàng tham khảo bảng số Gphone Vnpt tháng 08/2015 ( HDG là địa chỉ cập nhật nhiều số gphone đời đầu nhất – dịch vụ uy tín nhất hiện nay)

ĐĂNG KÝ VNPT HCM

O886 876 888

O917 136 368

O942 277 666

----------------------------

Cú pháp đăng ký Online qua SMS với nội dung ''ĐK VNPT + Địa chỉ lắp đặt'' rồi gửi tới số 0886 876 888. 

Sẽ có nhân viên gọi lại tư vấn ngay sau 5 phút. Xin cảm ơn!

-----------------------------

BÁO HỎNG VNPT HCM

028 800 126

-----------------------------

Danh Sách Số Gphone, ĐCTĐ 

Bảng sim số gphone Vnpt HCM

Bảng số sim gphone Vnpt Hà Nội

Số cố định có dây Vnpt Hà Nội

Số cố định có dây Vnpt HCM

 Tong dai lap dat mang VNPT

Khuyen mai lap mang Wifi VNPT

Kho sim di động số Vip, đẹp

 

TIN TỨC KHUYẾN MÃI LẮP MẠNG VNPT
Cập nhật list số Gphone Vnpt HCM lắp mọi điện thoại di động trong tháng 10-2019. Website internetvnpthcm.com đã cập nhật danh sách điện thoại cố định không dây mới nhất, liên hệ ngay 094 2277 666 để check số.
Chi tiết
Khuyến mãi lắp mạng internet Vnpt tại HCM trong tháng 10-2019 ưu đãi bất ngờ, nhiều nhất trong năm 2019 này. Miễn phí hoàn toàn mọi chi phí, vật tư, thiết bị và tặng thêm tháng cước sử dụng miễn phí.
Chi tiết
Cập nhật danh sách sim số cố định gphone vnpt tphcm lắp di động trong tháng 08-2019. Số máy bàn lắp di động. sử dụng toàn quốc. Kho số đẹp, giá rẻ được cập nhật liên tục, gọi ngay 094 2277 666 để được tư vấn, đăng ký.
Chi tiết
Khuyến mãi lắp mạng cáp quang vnpt tại HCM tháng 07/2019 vô cùng ưu đãi và hấp dẫn, tổng quà tặng lên tới hàng triệu đồng.
Chi tiết
Siêu khuyến mãi dành cho khách hàng lắp mới mạng internet VNPT và mytv. Gói combo giá rẻ, gói cáp quang giá rẻ lại còn được tặng thêm 2 tháng cước miễn phí, lắp đặt không mất tiền.
Chi tiết
Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng lớn về dữ liệu và tốc độ kết nối Internet của Quý khách hàng trong thời đại số 4.0, VNPT thực hiện chương trình nâng băng thông internet lên gấp 2 lần so với tốc độ cũ tối thiểu 30Mbps để đảm bảo chất lương tốt nhất phục vụ cho nhu cầu internet tốc độ cao ngày tăng của khách hàng, với mức giá không đổi.
Chi tiết